Інформація Коментарі (0)
№34
№34 - «Studia methodologica»
Альманах
Написано: 2012 року
Твір додано: 22-10-2021, 15:44

Завантажити:

PDF
Теорія літератури і гуманітарні студії: Збірник наукових праць з нагоди сімдесятип’ятиріччя доктора філологічних наук, професора, академіка Академії вищої школи України Романа Гром’яка / Упорядник І. Папуша // Studia methodologica. — Вип. 34. — Тернопіль: ТНПУ, 2012. — 338 с.
ВІД РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ … 7

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА
МИКОЛА ІЛЬНИЦЬКИЙ, професор, МАР’ЯНА ГІРНЯК, доцент, Львівський національний університет імені Івана Франка
СПІВЗВУЧНОСТІ І ДИСОНАНСИ, АБО ДІАЛОГ О.ПОТЕБНІ ТА Ф. ДЕ СОСЮРА … 8
МАР’ЯНА ЛАНОВИК, професор, ЗОРЯНА ЛАНОВИК, професор, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ ПРОСПЕКЦІЇ У ПРАЦЯХ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ … 17
ІГОР ПАПУША, доцент, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
НАРАТИВНА ТИПОЛОГІЯ ФРАНЦА ШТАНЦЕЛЯ … 25
РОМАН КОЗЛОВ, докторант, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
ЧАСОПРОСТІР ДРАМАТИЧНОЇ ПОЕЗІЇ ІВАНА ФРАНКА 1901–1916 рр … 31
ТЕТЯНА ВІРЧЕНКО, доцент, ДЗ “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
АВТОРСЬКА ТИПОЛОГІЯ ХУДОЖНІХ КОНФЛІКТІВ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРЧОСТІ ПРЕДСТАВНИКІВ КОНФЕДЕРАЦІЇ ДРАМАТУРГІВ УКРАЇНИ) … 37
ОЛЕНА ГІНДА, доцент, Львівський національний університет імені Івана Франка
ТЕРМІН ФОЛЬКЛОР ЯК ПОНЯТІЙНЕ ТА ДИСКУСІЙНЕ ПОЛЕ … 46
ОЛЬГА ГАВУРА, доцент, Тернопільський національний економічний університет
ДИТЯЧА КНИГА І ДИТЯЧЕ ЧИТАННЯ: ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОГО ЧИТАЧА … 57
ОЛЬГА БЛАШКІВ, доцент, Тернопільський національний економічний університет
ПОДВІЙНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ПИСЬМЕННИКА У КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМИ СТРУКТУРУВАННЯ МОДЕЛІ АВТОРСЬКОЇ СВІДОМОСТІ … 63
ОЛЕНА КОНОПЛІЦЬКА, доцент, Тернопільський національний економічний університет
РОМАНІЗАЦІЯ ЕПІЧНОЇ ПРОЗИ (“ПІД ТИХИЙ ВЕЧІР” БОГДАНА ЛЕПКОГО) … 68
НАТАЛІЯ КУЧМА, доцент, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
ТИПОЛОГІЯ ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНИХ ВИСТУПІВ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОЇ ПЕРІОДИКИ 20-30-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ) … 73
ОКСАНА КУШНІР, асистент, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРНОЇ КРИТИКИ НА СТОРІНКАХ ЖУРНАЛУ “ДУКЛЯ” (ПРЯШІВ, 1953–2004 РР.) … 78
ОЛЬГА ПЕРЕНЧУК, викладач Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
МАРҐІНЕСИ ДЕТЕКТИВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ … 84
ВІКТОРІЯ ВИННИК, асистент, Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МАСОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ В ПЕРІОД ПОСТМОДЕРНІЗМУ … 90
ВАЛЕРІЙ БОРЕНКО, аспірант, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
ТЕОРЕТИЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ ШЛЯХІВ СТАНОВЛЕННЯ РОМАНУ-ЕПОПЕЇ У ПРАЦЯХ М.М.БАХТІНА … 95

РОЗДІЛ 2. УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА І ПРОБЛЕМИ
ІНТЕРМЕДІАЛЬНОСТІ
МИКОЛА ТКАЧУК, професор, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
НАРАТИВ ПОВІСТІ «УЛЯНА» Ю.І.КРАШЕВСЬКОГО … 100
ЛЮДМИЛА БУБЛЕЙНИК, професор, Волинський інститут економіки та менеджменту
CТРУКТУРА ДІАЛОГУ В ДРАМАТИЧНИХ ТВОРАХ ЛЕСІ УКРАЇНКИ … 109
НАТАЛІЯ ПОПЛАВСЬКА, професор, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
ПУБЛІЦИСТИЧНИЙ ДИСКУРС ІВАНА ВИШЕНСЬКОГО … 115
ІВАН ЛУЧУК, доцент, Львівський національний університет імені Івана Франка
УКРАЇНСЬКА ВІЗУАЛЬНА ПОЕЗІЯ … 120
ЛАРИСА РЕВА, науковий співробітник, Інститут біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського
СТАРОДАВНЯ ЦЕРКОВНОСЛОВ'ЯНСЬКА ЛІТЕРАТУРА-ГУМАНІТАРНА ПРОБЛЕМА СЬОГОДЕННЯ … 127
ОКСАНА ГАЛЬЧУК, доцент, Київський славістичний університет
УКРАЇНСЬКА ПОЕТИЧНА ЕДІПОЛОГІЯ 20-30-Х РОКІВ ХХ СТ … 134
НАТАЛІЯ ГАВДИДА, доцент, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
ЛІТЕРАТУРНО-МАЛЯРСЬКИЙ ДИСКУРС ТВОРЧОСТІ БОГДАНА ЛЕПКОГО У РЕЦЕПЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЦІВ … 140
ОЛЕНА КОЛІНЬКО, докторант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ПРОЦЕСИ АБСОРБАЦІЇ СУМІЖНИХ ВИДІВ МИСТЕЦТВ У МОДЕРНІСТСЬКІЙ НОВЕЛІ (СПРОБА ІНТЕРМЕДІАЛЬНОГО АНАЛІЗУ) … 143
ЛЮБОВ ОЛІЙНИК, викладач, Хмельницький національний університет
ЗБІРНИКИ «УЧИТЕЛЬНЕ ЄВАНГЕЛІЄ» ЯК ВЗІРЦІ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОПОВІДНИЦЬКОЇ ПРОЗИ МОГИЛЯНСЬКОЇ ДОБИ … 148
ОЛЬГА ПРЕСІЧ, Senior Instructor, University of Victoria, Canada
ХУДОЖНЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЯ КОНЦЕПТУ «ДІТИ ЗЕМЛІ» В УКРАЇНСЬКО-КАНАДСЬКІЙ ПРОЗІ ХХ СТ … 153
ТЕТЯНА СКУРАТКО, асистент, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
ДИСКУРС ХУДОЖНЬОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПОЕЗІЇ І МУЗИКИ В ПОЕМАХ ІВАНА ДРАЧА … 158
ІННА БАРЧИШИНА, аспірант Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
ЕВФОНІЧНИЙ ПРИНЦИП ОРГАНІЗАЦІЇ ЕПІТЕТНОЇ СТРУКТУРИ (НА МАТЕРІАЛІ ПОЕЗІЙ М. ВОЛОШИНА І В. СВІДЗІНСЬКОГО) … 164

РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ КОМПАРАТИВІСТИКИ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЇ
МИКОЛА СУЛИМА, член-кореспондент НАНУ, Інститут літератури імені Т. Г Шевченка
РЕЦЕПЦІЯ ТВОРЧОСТІ ТЕОДОРА МОММЗЕНА В УКРАЇНІ … 169
ЛУЇЗА ОЛЯНДЕР, професор, Волинський національний університет імені Лесі Українки
ПРОБЛЕМА ГУМАНІЗМУ І СВОБОДИ МИСЛІ В ЩОДЕННИКОВИХ РОЗДУМАХ В. ҐОМБРОВИЧА ПРО ПОЛЬСЬКУ ЛІТЕРАТУРУ … 171
ОКСАНА БОДНАР, доцент, Приватний вищий навчальний заклад «Галицька академія»
«СТРІЛА І ПІСНЯ» ГЕНРІ ЛОНҐФЕЛЛО В УКРАЇНОМОВНОМУ ПРОСТОРІ. 176
БОГДАН ЧУЛОВСЬКИЙ, доцент, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
ДОСВІД НІМЕЦЬКОГО ГЕЛЬДЕРЛІНОЗНАВСТВА В РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОМУ ЛІТЕРАТУРНОМУ ПРОСТОРІ … 182
ДАРІЯ ХОХЕЛЬ, аспірантка, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
ГІПЕРБАТОННІ ЕПІТЕТНІ СТРУКТУРИ В РОМАНІ Г. ПАГУТЯК «СЛУГА З ДОБРОМИЛЯ» ТА КНИЗІ С. КЛАРК «МІСТЕР НОРРЕЛЛ» … 186
МАРИНА ВОЛОЩУК, аспірантка, Каменец-Подольский национальный университет имени Ивана Огиенко
ЭПИТЕТНЫЕ СТРУКТУРЫ В ПОВЕСТИ Л. ТОЛСТОГО «СМЕРТЬ ИВАНА ИЛЬИЧА» … 192
НАТАЛІЯ ЛОБАС, викладач, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
МАЙСТРА МАЦЄЖИНСЬКОГО РОЗМОВА ЗІ СМЕРТЮ (ТАНАТОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПОЕЗІЇ ПЙОТРА МАЦЄЖИНСЬКОГО) … 200
НАТАЛІЯ МИКОЛАЙЧУК, асистент, Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут імені Тараса Шевченка
НОВЕЛА Ф.КАФКИ «ПЕРЕВТІЛЕННЯ» З ТОЧКИ ЗОРУ НАРАТОЛОГІЇ … 207
ОЛЬГА ЦАРИК, доцент, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя … Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден
ВІДГОМІН ЕМОЦІЙНО-ЕСТЕТИЧНОЇ ТОНАЛЬНОСТІ НОВЕЛ СТЕФАНИКА У МАЛІЙ ПРОЗІ БОГДАНА ЛЕПКОГО ТА ВЛАДИСЛАВА ОРКАНА … 212
АНДРІЙ ЦЯПА, доцент, Тернопільський національний економічний університет
У ГОГОЛЯ ЗА ПАЗУХОЮ … 218
ТЕТЯНА ІВАШИНА, доцент, Київський міжнародний університет
ДОНЖУАНІВСЬКИЙ ТЕКСТ ЯК ІМЕННИЙ ТЕКСТ КУЛЬТУРИ … 222
СВІТЛАНА ПИЛИПИШИН, доцент, «Бережанський агротехнічний інститут» Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України
УКРАЇНОФІЛЬСЬКИЙ РУХ В ОЦІНЦІ РОСІЙСЬКИХ УЧЕНИХ ПЕРІОДУ 70-90 РОКІВ ХІХ СТОЛІТТЯ … 228
ОКСАНА ЛАБАЩУК, докторант, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
НАТАЛЬНИЙ НАРАТИВ: МІФ VS ІСТОРІЯ … 234
ЛЮДМИЛА ВАКАРЮК, доцент, ВИКТОРИЯ ШПАК, бібліотекар, Тернопольский национальный педагогический университет имени Владимира Гнатюка
ФОЛЬКЛОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В РОМАНЕ А. КУРКОВА «НЕ ПРИВЕДИ МЕНЯ В КЕНГАРАКС» … 239
АЛЕКСАНДР ГЛОТОВ, професссор, Національний університет «Острозька академія»
РУССКИЙ ЯЗЫК И УКРАИНА … 243
ЛЕСЯ БІЛОВУС, доцент, Тернопільський національний економічний університет
«ДРУГА СТАТЬ» В ІСТОРІЇ ФОРМУВАННЯ ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ … 252

РОЗДІЛ 4. МОВОЗНАВЧІ СТУДІЇ І ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО
СВІТЛАНА ГУРБАНСЬКА, доцент, Київський національний університет культури і мистецтв
СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ “СЛОВО”, “ВІЛЬНЕ ВИСЛОВЛЮВАННЯ” ТА “СТІЙКЕ ВИСЛОВЛЮВАННЯ” У ТЕРМІНОЛОГІЧНОМУ ПОЛІ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ЗНАКІВ … 255
МИХАЙЛО ЛАБАЩУК, професор, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Polska
ОНТОЛОГІЯ КАТЕГОРІЙ ЧАСУ, ІСТОРІЇ, ПОДІЇ ТА ФАКТУ … 261
ЕВГЕНИЙ ЗУБКОВ, доцент, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska
«МАСТЬ» В УГОЛОВНОМ ДИСКУРСЕ – АТРИБУТИВНОСТЬ И НЕРАЗЛОЖИМОСТЬ СИНТАГМЫ … 268
ЗБИГНЕВ КМЕЦЬ, магістр, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska
ИНФОРМАЦИОННО-ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ В МЕДИЙНОМ
ДИСКУРСЕ … 282
ОКСАНА ПРОСЯНИК, доцент, Харківський національний економічний університет
ПРОБЛЕМА Т.Н. «ОБЩЕНАУЧНОЙ КАРТИНЫ МИРА»: ОТКРЫТИЕ ИЛИ КОНВЕНЦИЯ … 286
АЛЕКСАНДРА ЦЕНДРОВСКА, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska
ТЕРМИН МУЗЫКА В РУССКОМ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОМ И СЛОВАРНОМ ТЕКСТЕ … 291
ЛЕСЯ ГАПОН, здобувач, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
ФІЛОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ЯРОСЛАВА-БОГДАНА РУДНИЦЬКОГО … 295
ГАЛИНА ЧУМАК, доцент Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
ПЕРЕКЛАДАЦЬКА СТРАТЕГІЯ В. МОРОЗОВА ПРИ ПЕРЕДАЧІ ВЛАСНИХ ІМЕН В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ АВТОРСЬКИХ ДИТЯЧИХ КАЗОК … 300
ВАЛЕРІЙ КИКОТЬ, доцент, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту
ЗАТЕКСТНА ІНФОРМАЦІЯ ТА ПЕРЕКЛАД ПОЕТИЧНОГО ПІДТЕКСТУ … 306
АРТЕМ БІРЮКОВ, доцент, Класичний приватний університет (Запоріжжя)
ОЦІНКА ТЕХНІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМП’ЮТЕРНОГО ПЕРЕКЛАДУ … 319
ОЛЕКСАНДРА ЛОТОЦЬКА, доцент, Тернопільський національний економічний університет
МІЖКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ ПЕРЕКЛАДУ ТА ЇХ РОЛЬ В ІНОЗЕМНОМОВНІЙ КОМУНІКАЦІЇ … 325
ЯН КОСТІН, доцент Тернопільський національний економічний університет
ГЕОПОЛІТИЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЯК ОСНОВНИЙ ЧИННИК ПОШИРЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ … 328
ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ … 335