Інформація Коментарі (0)
Український правопис. Комплексний довідник
Український правопис. Комплексний довідник - Микола Зубков
Довідник
Написано: 1998 року
Твір додано: 22-10-2021, 15:30

Завантажити:

Довідник укладено з урахуванням останніх змін і доповнень українського правопису. У ньому наведено чимало ілюстрацій і таблиць, досить широко розглянуто винятки з правил.
Для учнів середніх шкіл, абітурієнтів, студентів, викладачів, перекладачів, а також усіх, хто вивчає українську мову самостійно.

Зубков М.Г. Український правопис. Комплексний довідник. — Харків: Торсінг, 1998. — 144 с.
ISBN 966-7300-30-7
Передмова 6
Вступ 7
I. ФОНЕТИКА І ПРАВОПИС 8
Фонетичний аналіз слова 9
Українська абетка 10
Класифікація приголосних ( у таблицях) 11
Літери г, ґ 13
Позначення м'якості приголосних 13
Уживання апострофа 14
Подвоєння приголосних 17
Подовження приголосних 17
Спрощення приголосних 18
Зміни приголосних при їх збігу 19
Чергування голосних 21
Позиційні чергування 23
Розрізнення и та і 24
Чергування приголосних 25
Правопис префіксів 26
Правопис суфіксів 28
Складні випадки правопису слів іншомовного походження 36
Передавання на письмі іншомовних власних назв 38
Правила правопису іншомовних прізвищ та географічних 40
II. МОРФОЛОГІЯ І ПРАВОПИС 45
Іменні частини мови 45
Іменник 45
Поділ іменників на відміни та групи 46
Відмінювання іменників І відміни 48
Відмінювання іменників II відміни 60
Відмінювання іменників III відміни 61
Відмінювання іменників IV відміни 62
Відмінювання множинних іменників 63
Форми невідмінюваних іменників 65
Прикметник 66
Ступені порівняння якісних прикметників 66
Творення відносних прикметників 68
Творення і вживання присвійних прикметників 68
Повні та короткі прикметники 69
Відмінювання прикметників 70
Граматичні форми власних назв 72
Прізвища, імена та імена по батькові 72
Географічні назви 74
Правопис складних іменників та прикметників 75
Числівник 79
Написання числівників і відчислівникових слів 79
Відмінювання числівників 80
Зв'язок числівника з іменником 83
Займенник 84
Відмінювання займенників 85
Дієслово V.V. 89
Перехідні й неперехідні дієслова 90
Види дієслова 90
Дві основи дієслова 91
Способи дієслів. Особи 92
Дійсний спосіб. Часи дієслова 92
Дієвідмінювання 93
Умовний спосіб 96
Творення форм наказового способу 96
Безособові дієслова 97
Дієприкметник 98
Творення і правопис дієприкметників 98
Відмінювання і вживання дієприкметників 100
Безособова форма на -но, -то 101
Дієприслівник 101
Прислівники (складні) 102
Прийменники (складні) 104
Чергування прийменників з, із, зі (зо) 106
Сполучник 106
Частки 108
Написання часток не, ні 109
Слоротворчі та модальні частки 112
Правопис вигуків 114
III. ГРАФІКА 115
Написання великої літери 115
Правила переносу 120
IV. ПУНКТУАЦІЯ (основні правила) Ш
Кома 122
Крапка з комою ....-... - 130
Двокрапка ; 131
Розділові знаки при узагальнюючих словах 131
Розділові знаки при прямій мові 132
Цитати 134
Тире 135
V. СХЕМИ ЛІНГВІСТИЧНОГО АНАЛІЗУ 138
Фонетичний розбір 138
Орфоепічний розбір 138
Морфемний аналіз слова 138
Словотворний аналіз слова 139
Морфологічний розбір іменника 139
Морфологічний розбір прикметника 139
Морфологічний розбір числівника ....... 139
Морфологічний розбір займенника 140
Морфологічний розбір дієслова 140
Морфологічний розбір дієприкметника 140
Морфологічний розбір дієприслівника 141
Морфологічний розбір прислівника 141
Морфологічний розбір прийменника 141
Морфологічний розбір сполучника . V 142
Морфологічний розбір частки 142
Морфологічний розбір вигуку 142
Орфографічний розбір 142
Список використаної літератури 1 143
Що ще подивитися