Інформація Коментарі (0)
Історія українського козацтва. Нариси у двох томах. Том 2
Історія українського козацтва. Нариси у двох томах. Том 2 - Василь Балушок,Олексій Струкевич,Олексій Кузьмук,Андрій Гурбик,Олексій Кресін,Олег Однороженко,Дмитро Сергійович Наливайко,Андрій Бовгиря,Олена Бачинська,А.М. Авраменко,Б.Є. Фролов,Василь Чумаченко,Владислав Верстюк,Ольга Демиденко,Вадим Задунайський,Тарас Чухліб,Валентина Матях,Юрій Мицик
Нарис
Написано: 2007 року
Твір додано: 22-10-2021, 15:40

Завантажити:

Через сто років після появи ґрунтовних праць з історії української козаччини Михайла Грушевського та Дмитра Яворницького сучасні українські історики на основі новознайдених документів і матеріалів та досягнень новітньої історичної науки створили узагальнений образ українського козацтва. До першого тому увійшли нариси, які охоплюють генезу Та еволюцію козацтва, його цивілізацій- ну типологію, систему ціннісних орієнтацій та становлення політичної культури. Окрім того, розглянуто питання соціальної, військової, політичної та державотворчої діяльності українського козацтва від найдавніших часів до кінця XVIII століття. У другому томі розглянуто етнонаціональні аспекти феномена українського козацтва, козацьке право і судочинство, його православні та геральдичні традиції, специфіку козацького історіописання, сприйняття українського козацтйа у західноєвропейському світі. Спеціальні нариси присвячено еволюції козацького стану після ліквідації козацької держави та поглинення України іноетнічними імперськими структурами, відродженню козацтва в сучасній Українській державі. Розраховано на науковців, студентів і викладачів вузів, широкий читацький загал.
Розділ 11. Етнічні та етнокультурні аспекти феномена українського козацтва 5
11.1. Рання козацька етнокультура (В. Г. Балушок) 6

11.2. Особливості козацьких звичаїв та обрядів (В. Г. Балушок) 18
11.3. Трансформації в етнічному житті української спільноти, пов’язані з козацтвом (В. Г. Балушок) 34
11.4. Від етнічного самоусвідомлення до захисту національних інтересів (О. К. Струкевич) 39

Розділ 12. Православна традиція Війська Запорозького (О. С. Кузьмук) 73

12.1. Стосунки Війська Запорозького Низового з Києво-Межигірським монастирем 74
12.2. Самарський Пустинно-Миколаївський монастир. Січове архімандритство 96
12.3. Києво-Софійський кафедральний монастир і управління Церквою на території Війська Запорозького Низового 108
12.4. Київське чернецтво на Запорожжі 118
12.5. Запорозькі паломники до київських святинь 126

Розділ 13. Козацьке право і судочинство 133

13.1. Звичаєво-правова культура запорозького козацтва (А. О. Гурбик) 134
13.2. Нормативно-правове регулювання козацького станового права (О. В. Кресін) 160
13.3. Еволюція козацького судоустрою (О. В. Кресін) 173

Розділ 14. Геральдичні традиції українського козацтва (О. А. Однороженко) 177

14.1. Державна геральдика 182
14.2. Родова геральдика 187
14.3. Земельна геральдика 201
14.4. Міська геральдика 209

Розділ 15. Українське козацтво та західноєвропейський світ (Д. С. Наливайко) 215

15.1. Зародження на Заході інтересу до України як історичної реальності 216
15.2. Рецепція Заходу на козацько-турецько-татарські війни останньої третини XVI— першої половини XVII ст. 220
15.3. Західна рефлексія щодо участі козаків у боротьбі з католицькою та польсько-шляхетською експансією 237

Розділ 16. Козацьке історіописання (А. М. Бовгиря) 249

16.1. Українська історія у візії Романа Ракушки-Романовського (Самовидця) та Самійла Величка 253
16.2. «Літопис Грабянки» та питання реконструкції «достовірного рукопису» 266
16.3. Регіональне історіописання Лівобережної України 281
16.4. Тема автономії Гетьманщини у творах Семена Дівовича та Петра Симоновського 292
16.5. Рукописні історичні збірники 296

Розділ 17. Козацтво в системах Російської і Турецької імперій (О. А. Бачинська) 303

17.1. Спроби адаптації козацької верстви до реалій 70—90-х pp. XVIII ст. 304
17.2. Задунайське козацтво 320
17.3. Козацький стан та одиночні козацькі формування у першій половині XIX ст 337
17.4. Зміни в козацькому середовищі в другій половині XIX ст 355

Розділ 18. Козацьке військо на Кубані (А. М. Авраменко, Б. Є. Фролов, В. К. Чумаченко) 363

18.1. Утворення Чорноморського козацького війська і його переселення
на Кубань 364
18.2. Державна служба кубанського козацтва 383
18.3. Кубанське козацтво в Російській імперії 394
18.4. Козаки за радянської влади. Відродження козацтва в новій Росії 412

Розділ 19. «Вільне козацтво» в Українській революції 1917—1921 pp. (В. Ф. Верстюк) 415

19.1. «Вільне козацтво» як вияв революційної творчості мас 416
19.2. «Вільне козацтво» і Центральна Рада 428
19.3. «Вільне козацтво» в умовах загострення соціально-політичної кризи революції та українсько-більшовицької війни 448

Розділ 20. Увічнення пам’яті про козацьку добу в УРСР. Сучасне українське козацтво 461

20.1. Проблеми збереження історії козацтва в пам’ятках культури України
(О. О. Демиденко) 462
20.2. Громадські ініціативи щодо відродження козацтва в сучасній Україні (В. В. Задунайський, Т. В. Чухліб) 478
20.3. Участь сучасного козацтва у політичному житті. Державна підтримка козацького руху (Т. В. Чухліб) 488

Розділ 21. Козакознавчі студії в українській історіографії (В. М. Матях) 495

21.1. Зародження наукових підходів до вивчення історії українського козацтва у вітчизняній історіографії кінця XVIII - першої половини XIX ст 496
21.2. Виділення козакознавства у спеціалізовану тематичну галузь історичних знань у другій половині XIX - перших десятиліттях XX ст 505
21.3. Дослідження історії українського козацтва в 20—80-х pp. XX ст 518
21.4. Козакознавча проблематика в сучасній українській історіографії 526

Розділ 22. Писемні джерела з історії українського козацтва (Ю. Л. Мицик) 541

22.1. Вступ 542
22.2. Документальні джерела. Розпорядча документація 546
22.3. Матеріали поточного діловодства 553
22.4. Джерела статистичного характеру 555
22.5. Законодавчі акти, матеріали судово-адміністративних установ 558
22.6. Матеріали станово-представницьких органів 561
22.7. Матеріали дипломатичного характеру 562
22.8. Епістолярні джерела 575
22.9. Наративні джерела. Літературно-публіцистичні твори 576

Список скорочень 589
Список літератури 590
Іменний покажчик 701
Що ще подивитися