Інформація Коментарі (0)
№36
№36 - «Studia methodologica»
Альманах
Написано: 2014 року
Твір додано: 22-10-2021, 15:44

Завантажити:

PDF
Ireneusz Kida. GREEK NEW TESTAMENT TEXT-TYPES AND EARLIEST TRANSLATIONS … 5
Ахмет Али Айдын. СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ ОСНОВНЫХ ПРИЗНАКОВ КОНЦЕПТА «ЛЮБОВЬ» В РУССКОЙ И ТУРЕЦКОЙ ЯЗЫКОВЫХ КАРТИНАХ МИРА (НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И. А. БУНИНА И Я. К. БЕЯТЛЫ) … 10
Ірина Шкіцька. РОЛЬ ПРАКТИЧНОГО СКЛАДНИКА В ПІДВИЩЕННІ ГРАМОТНОСТІ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ «ЛІНГВІСТИЧНІ ОСНОВИ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА» … 14
Юрій Ситько. ПРАГМАТИЧНА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ЧАСТИН МОВИ В ЛІНГВОСЕМІОТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ … 19
Ірина Констанкевич. АВТОРСЬКИЙ МІФ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА У «ЗАЧАРОВАНІЙ ДЕСНІ» … 24
Ірина Скорейко-Свірська. ПАРАДИГМАТИЧНІ ВІДНОШЕННЯ СИНОНІМІЧНОГО ХАРАКТЕРУ (НА МАТЕРІАЛІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ЛЕКСИКИ АВТОХТОННОГО Й АНГЛОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ) … 29
Эбрахими Шарох. МАНИФЕСТАЦИЯ КОНЦЕПТА ИРАН В ПРОИЗВЕДЕНИИ А. НИКИТИНА «ХОЖДОНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ» … 33
Хамдамиан Али. ОНТОЛОГИЯ ФИЛОСОФСКОГО ДИСКУРСА … 38
Ольга Городиська. СЕМАНТИЧНІ ТИПИ ЗВУКОНАСЛІДУВАЛЬНИХ СЛІВ У ЯПОНСЬКИХ ТЕКСТАХ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ ХІХ-ХХ СТОЛІТЬ … 42
Ірина Прищепчук. СЕМАНТИЧНА ЕВОЛЮЦІЯ І.-Є.*BHA- ТА *BHEL- У ГЕРМАНСЬКИХ І СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВАХ … 46
Тетяна Олійник. ЛІНГВОКУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ЧАСОВИХ ІНТЕРПРЕТАЦІЙ В АНГЛО-УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ … 52
Галина Потапова. МОРФЕМНО-СЛОГОВАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ … 58
Ірина Нечитайло. ПРАСЛОВ’ЯНСЬКІ ЛОКАЛІЗМИ В СИНХРОНІЇ ТА ДІАХРОНІЇ … 62
Інна Бойко. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АПЕЛЯТИВІВ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНОМОВНОГО ІНТЕРНЕТ-ДИСКУРСУ) … 68
Наталія Пасічник. СЕМНА СТРУКТУРА ТА ТИПОЛОГІЯ ЗВ’ЯЗКІВ АНГЛОМОВНОЇ ДИДАКТИЧНОЇ ЛЕКСИКИ … 75
Христина Стефаник. ТЕРМІН КОНЦЕПТ: ДІАЛОГ ЛІНГВІСТИКИ ТА ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА … 78
Оксана Гордій. ЧАСТОТНІСТЬ ВЖИВАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ЕКСПРЕСИВІВ І КОМУНІКАТИВІВ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ В ІНТЕРНЕТ-ДИСКУРСІ … 86
Олександра Ніколова. МОТИВ ПІДМІНИ/УДАВАННЯ У ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКІЙ І РОСІЙСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРАХ ХVІІ-ХVІІІ СТ.: ДЕТЕРМІНАНТИ ТА ЖАНРОВИЙ ДІАПАЗОН ФУНКЦІОНУВАННЯ … 94
Андрій Шумка. СИТУАТИВНИЙ МЕТОД ТА ВИКОРИСТАННЯ АВТЕНТИЧНОГО ВІДЕО У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ … 99
Наталія Магас. РЕАЛЬНІСТЬ ТА ІРРЕАЛЬНІСТЬ У ЛІНГВОКОГНІТИВНОМУ ВИМІРІ … 106
Aнacтaciя Ятищук. ЛЬВІВСЬКО – ВАРШАВСЬКА ШКОЛА К.ТВАРДОВСЬКОГО ТА УЧАСТЬ У НІЙ С.БАЛEЯ … 111
Катерина Іваненко. ПРОБЛЕМА ТЕОРІЇ НОМІНАЦІЇ У ЛІНГВІСТИЦІ … 121
Дарина Станко. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ КООПЕРАЦІЇ ТА ВВІЧЛИВОСТІ У СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ … 127
Маргарита Голтвеницька. СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ З ПІДРЯДНИМ ВІДПОВІДНОСТІ: СПРОБА ПРАГМАЛІНГВІСТИЧНОГО ПОТРАКТУВАННЯ … 133
Олена Волобуєва. ТЕКСТОТВІРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ ІЗ ПІДРЯДНИМ КОМПОНЕНТОМ ПРИЧИНИ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ) … 138
Що ще подивитися