Інформація Коментарі (0)
№29
№29 - «Studia methodologica»
Альманах
Написано: 2009 року
Твір додано: 22-10-2021, 15:48

Завантажити:

PDF
Studia methodologica. – Випуск 29. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – 234 с.
ISBN 978-966-2362-03-9
ФІЛОСОФСЬКІ ТА СОЦІОЛОГІЧНІ СТУДІЇ. ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ
ОЛЕНА КИРИЧУК. ПОЛІТИЧНА ЛЕКСИКА, ФРАЗЕОЛОГІЯ ТА АФОРИСТИКА ЯК СКЛАДОВІ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ … 6
ВІКТОРІЯ МАТОЛА. ЛЕКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИРАЖЕННЯ СУБ’ЄКТИВНОЇ ОЦІНКИ … 10
ЄВГЕНІЯ МОРОЗ. СИМВОЛІЧНА ПАРАМЕТРИЗАЦІЯ КУЛЬТУРНОГО КАПІТАЛУ: КІЛЬКІСТЬ, ЯКІСТЬ, МОДАЛЬНІСТЬ … 15
АНАСТАСІЯ НЕЧИПОРЕНКО. МОДА ЯК СЕМІОТИЧНА ФОРМА СТРУКТУРАЛІЗАЦІЇ ДІЙСНОСТІ В ДОБУ ПОСТМОДЕРНИХ УЯВЛЕНЬ … 21
ЛЮДМИЛА ФРАНЧЕНКО. СИМВОЛИ СПОЖИВАННЯ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ КОНСТРУЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ СТАТУСНИХ ГРУП … 27
ОЛЕКСАНДРА ЧУВАКОВА. ІМІДЖ УКРАЇНИ В ПЕРШУ ФАЗУ СВІТОВИХ КРИЗ 1998-1999, 2008-09 РР. … 32
МИХАЙЛИНА ШУМКА. ПРОБЛЕМА НАЦІОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ У ФІЛОСОФІЇ ПАНТЕЛЕЙМОНА КУЛІША … 37
ІРИНА ЩИГОЛЬ. СОЦІАЛЬНЕ В ХУДОЖНЬОМУ: СОЦІАЛЬНО-СМИСЛОВА РЕКОНСТРУКЦІЯ … 41

МОВОЗНАВЧІ СТУДІЇ
ХРИСТИНА ДРАГАНОВА. ВЕРБАЛІЗАЦІЯ СТЕРЕОТИПНОГО БАЧЕННЯ АНГЛІЙЦЯМИ ФРАНЦУЗІВ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ … 46
ДАР’Я ЗУБКО. СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ МОВНИХ ОДИНИЦЬ СПОРТИВНОГО СЛЕНГУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ … 51
НАТАЛІЯ КОЗІКІНА. ЗМІНИ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА РОЗВИТОК СЛОВНИКОВОГО СКЛАДУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ:СОЦІОЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ … 56
ПОЛІНА ОЛЕКСЕНКО. СЛОВ’ЯНСЬКІ ЗАПОЗИЧЕННЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ ЯК РЕЗУЛЬТАТ АКУЛЬТУРАЦІЇ … 62
НАТАЛІЯ ПАСІЧНИК. СЕМАНТИЧНИЙ ДИФЕРЕНЦІАЛ ЯК ЧИННИК ПОЯСНЕННЯ ДИДАКТИЧНОГО ТЕРМІНА … 67
ОЛЕНА СИНЧАК. РИТОРИКА: ЕКСПАНСІОНІЗМ ЧИ ВІДОКРЕМЛЕННЯ? … 71

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ СТУДІЇ
ЛЮДМИЛА БОНДАР. ТВОРЕННЯ АПОКАЛІПТИЧНОЇ МОДЕЛІ БУТТЯ ЗАСОБАМИ БІБЛІЙНОЇ СЕМАНТИКИ У П’ЄСІ Я.ВЕРЕЩАКА „144000” … 77
ЛЕСЯ ГЕНЕРАЛЮК. ВЗАЄМОДІЯ ЛІТЕРАТУРИ І МИСТЕЦТВА. НАЧЕРК ТЕОРІЇ СЛОВЕСНО-ВІЗУАЛЬНИХ ІНТЕРАКЦІЙ … 81
НАТАЛІЯ ГОЦА. МОТИВ БУДИНКУ / ДОМУ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ ХРОНОТОПНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ РОМАНІВ ТОНІ МОРРІСОН … 89
ОЛЬГА ДЕРКАЧОВА. ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ СЕМІОТИЧНОГО КВАДРАТА У НЕРЕФЕРЕНТНІЙ ЛІРИЦІ … 93
НАТАЛІЯ ДУДАР. ДИТЯЧА РЕЦЕПЦІЯ СВІТУ У ПРОЗОВОМУ ДИСКУРСІ МИКОЛИ ВІНГРАНОВСЬКОГО … 99
ВАЛЕРІЙ КИКОТЬ. ІМ’Я ЯК ПІДТЕКСТОУТВОРЮВАЛЬНИЙ ЧИННИК ТА ПЕРСПЕКТИВНИЙ ОБ’ЄКТ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА … 104
ЛЕСЯ КЛЕПУЦ. ФУНКЦІОНАЛЬНА ПАРАДИГМА НЕНОРМАТИВНОЇ ЛЕКСИКИ В ПОСТМОДЕРНІЙ ЛІТЕРАТУРІ … 107
НАТАЛІЯ КОШІЛЬ. ІВАН КУЛИК – ПЕРЕКЛАДАЧ ТА ІНТЕРПРЕТАТОР АМЕРИКАНСЬКОГО ПОЕТА КАРЛА СЕНДБЕРҐА … 112
УЛЯНА ЛЕВКО. АКТУАЛІЗАЦІЯ ТОЧКИ ЗОРУ ПЕРСОНАЖА-ІНТЕРПРЕТАТОРА У SCIENCE FICTION, ПРИСВЯЧЕНІЙ ТЕМІ КОНТАКТУ, ТА ЇЇ КІНОВЕРСІЯХ … 116
МИРОСЛАВА МУЧКА. ТВОРЧІСТЬ ГАЙНРІХА ФОН КЛЯЙСТА У КРИТИЧНІЙ РЕЦЕПЦІЇ ІВАНА ФРАНКА … 123
МАКСИМ НЕСТЕЛЄЄВ. АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ІНСТИНКТУ СМЕРТІ В ХУДОЖНЬОМУ ЛОКУСІ ЗАМКНЕНОГО ПРОСТОРУ (НА ПРИКЛАДІ „ПОВІСТІ ПРО САНАТОРІЙНУ ЗОНУ” М. ХВИЛЬОВОГО) … 128
СНІЖАНА НОВАК. ГЕРОЙ-ВИГНАНЕЦЬ У ПОВІСТІ ВОЛОДИМИРА БІРЧАКА “ПРОТИ ЗАКОНУ”: ТРАГЕДІЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ РОЗДВОЄНОСТІ … 134
ОЛЬГА НОВИК. ТРАДИЦІЄТВОРЧА РОЛЬ БАРОКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ … 139
ТЕТЯНА ПАСТУХ. ОБРАЗ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО В ЕПІЧНИХ ТВОРАХ ТА ЛІТОПИСІ САМІЙЛА ВЕЛИЧКА … 144
ЛІЛІЯ СИПА. МУЗИКА ЯК «ГЕНІЙ МИСТЕЦТВА» У ДИЛОГІЇ ЖОРЖ САНД «КОНСУЕЛО» І «ГРАФИНЯ РУДОЛЬШТАДТ» … 147
ЛЮДМИЛА СОБЧУК. ВИЯВ ЛІРИЗМУ У ПРОЗОВИХ ТВОРАХ МИКОЛИ ВІНГРАНОВСЬКОГО … 152
МАР’ЯНА СОКОЛ. ДОПОМІЖНІ ЕЛЕМЕНТИ ПАРАТЕКСТУАЛЬНОСТІ (ЕПІТЕКСТ, ПЕРІТЕКСТ): ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ … 157
СОФІЯ ФІЛОНЕНКО. МАСОВА? ПОПУЛЯРНА? ТРИВІАЛЬНА? ЯК НЕ ЗАБЛУКАТИ В ТРЬОХ ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ СОСНАХ … 162
ОКСАНА ФІЛАТОВА. ВІД «СМЕРТІ» ДО «РЕАНІМАЦІЇ»: МЕТАМОРФОЗИ АВТОРСТВА В СУЧАСНОМУ
ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ … 169
ВЕРОНІКА ЧОТАРІ. СПЕЦИФІКА РЕЦЕПЦІЇ КНИГИ ПСАЛМІВ У ЛІТЕРАТУРНОМУ ПРОСТОРІ ЄВРОПИ … 174

ПРОБЛЕМИ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГУМАНІТАРИСТИКИ
ПАВЛО ДАВИДОВ. НАВЧАННЯ ЯК МИСТЕЦЬКИЙ ПРОЦЕС: ФІЛОСОФІЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ТА МЕДІЙНОЇ ОСВІТИ … 182
АРТЕМ ЗАХАРЧЕНКО. РОЗРАХУНОК ІНТЕРАКТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ІНТЕРНЕТ-ПУБЛІКАЦІЙ … 187
ВІКТОР ЗІНЧЕНКО. ПРОБЛЕМИ СУСПІЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКОГО АНАЛІЗУ КОНЦЕПЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА. … 194
СВІТЛАНА ЛУЦАК. СИНЕРГЕТИЧНА МЕТОДИКА МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ГАРМОНІЗАЦІЇ ФОРМОЗМІСТУ В «ХУДОЖНЬОМУ ЯДРІ» (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА КОМП’ЮТЕРНА ПРОГРАМА ПОШУКУ МІТОК ЗОЛОТОГО ПЕРЕТИНУ В ЛІТЕРАТУРНИХ ТВОРАХ) … 198
ІВАН ЛУЧУК. ЕЛЕМЕНТИ ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У МИСТЕЦТВІ ПОЕТИЧНОМУ НАЗАРА ГОНЧАРА … 206
МАРГАРИТА НАДЕЛЬ-ЧЕРВИНЬСКА. ГИПЕРТЕКСТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РУССКОЙ ПАРЕМИОЛОГИИ: ЛИЧНОЕ ИМЯ В ПОСЛОВИЦЕ (ВАРВАРА) … 212

ПЕРЕКЛАДИ
ДЖЕЙМСМОНАКО.МІФ ПРО МУЛЬТИМЕДІА. Переклад Наталі Сівінської … 217

РЕЦЕНЗІЇ ТА ОГЛЯДИ
«УНІВЕРСАЛІЗМ» ЛЕСІ ГЕНЕРАЛЮК [Генералюк Л. Універсалізм Шевченка: взаємодія літератури і мистецтва. – К., Наукова думка, 2008. – 544 с.]. Ігор Мойсеїв … 223
ДОСЛІДЖЕННЯ ПІД ЗНАКОМ О.ШПЕНҐЛЕРА [Гурдуз А. Міфопоетична парадигма в українській та західноєвропейській „прозі про землю” кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім.Петра Могили, 2008. – 216 с.]. Мар’яна Лановик … 225
ЖАНРОЛОГІЯ ДОБИ ПОСТМОДЕРНІЗМУ: ЗДОБУТКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕНЬ [Бовсунівська Т. Основи теорії літературних жанрів: Монографія. – К.: Видавничо-
поліграфічний центр „Київський університет”, 2008. – 519 с.]. Наталія Мочернюк … 228

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ … 231
Що ще подивитися