Інформація Коментарі (0)
№26
№26 - «Studia methodologica»
Альманах
Написано: 2009 року
Твір додано: 22-10-2021, 15:48

Завантажити:

PDF
Studia methodologica. – Випуск 26. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – 162 с.
ISBN 978-966-07-1504-2
ФІЛОСОФСЬКІ, ПОЛІТОЛОГІЧНІ ТА СОЦІОЛОГІЧНІ СТУДІЇ
Адам ЗАМОЙСКИЙ. РЕЛЕВАНТНОСТЬ ИСТОЧНИКОВ ЕВРОПЕЙСКОЙ САМОТОЖДЕСТВЕННОСТИ … 5
Евгений КУЗЬМОВИЧ. К УТОЧНЕНИЮ ПОНЯТИЯ «ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ» … 11
Michal LUCZYNSKI. NAUKOWE I POZANAUKOWE UWARUNKOWANIA DYSKURSU NA TEMAT POGANSTWA SLOWIANSKIEGO … 15
Валерия МЕЛЬНИК. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА В ФИЛОСОФИИ ОБРАЗОВАНИЯ … 20
O. ПРОКОПЕНКО. ВПЛИВ ВІЗУАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ НА КУЛЬТУРУ МИСЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ: ЕСТЕТИЧНИЙ АСПЕКТ … 25
Марія РИЖКОВА. СТАТУС ЖІНКИ У СУСПІЛЬСТВІ ТА ЖІНОЧА ОСВІТА У ХІХ СТОЛІТТІ … 27
Ольга РОВЕНЧАК, Вікторія ВОЛОДЬКО. ПРОБЛЕМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ У КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОЇ МІҐРАЦІЇ … 31
Рышард СТЕФАНЬСКИ. НАЦИОНАЛИЗМ КАК КВАЗИ-РЕЛИГИЯ … 45
Валерій СТОЯНОВ. ОСОБИСТІСНЕ ТА СУСПІЛЬНЕ В КУЛЬТУРОЛОГІЧНОМУ ПІДХОДІ ДО ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ … 51
Галина ЧИРІКОВА. МІСЦЕ РЕЛІГІЙНОГО ВИХОВАННЯ У НІМЕЦЬКІЙ СІМ'Ї … 55

МОВОЗНАВЧІ СТУДІЇ
Олена АБРАМІЧЕВА, Володимир ГЛУЩЕНКО. МОЛОДОГРАМАТИКИ: ШКОЛА ЧИ НАПРЯМ? … 60
Михайло БАКАЛІНСЬКИЙ. МІЖСОЦІОЛЕКТНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ У СОЦІОЛЕКТІ ІТАЛО-АМЕРИКАНСЬКОЇ МАФІЇ В КОНТЕКСТІ СИНЕРГЕТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ … 66
Яна ЖОВНІРЕНКО. УКРАЇНСЬКА МОВА НА МЕЖІ ТИСЯЧОЛІТЬ … 72
Михаил ЛАБАЩУК. СОЦИОЛЕКТНЫЙ АСПЕКТ СЕМАНТИКИ … 75
Наталья МАТОРИНА. АКТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ (ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) … 79
Ольга МИХАЙЛЕНКО. АСИМІЛЯЦІЯ АНГЛІЙСЬКИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ В СИСТЕМІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ … 85
Анна ОНИКИЕНКО, Людмила ВАКАРЮК. ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ С СОМАТИЧЕСКИМИ КОМПОНЕНТАМИ В ЛОКАТИВНОМ УПОТРЕБЛЕНИИ … 88
Поліна ЧУЧА. ФРЕЙМОВІ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ЗНАЧЕНЬ У ФРАНЦУЗЬКИХ НЕМЕТАФОРИЧНИХ КОМПОЗИТАХ … 93
Наталья ЯРОШЕНКО. ЯЗЫКОВАЯ ИГРА В ЗАГОЛОВКАХ … 99

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ СТУДІЇ
Юлия БАБИЧ. К ВОПРОСУ О РОЛИ НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ В ФОРМИРОВАНИИ РУССКОЙ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХІХ ВЕКА … 103
Ольга БЛАШКІВ. ОСОБЛИВОСТІ СЛОВЕСНОГО ІНСТРУМЕНТУВАННЯ ДРАМАТИЧНИХ ТВОРІВ О. ОЛЕСЯ ТА В.Б. ЄЙТСА … 106
Іван БОЙЧУК. ДВОВЕКТОРНІСТЬ ПОЕТИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ ІВАНА АНДРУСЯКА (НА ОСНОВІ ПОЕТИЧНОЇ ЗБІРКИ „ДЕПРЕСИВНИЙ СИНДРОМ”) … 112
Вікторія КРИМОВА. ЕТИЧНА ПРОБЛЕМАТИКА ЦИКЛУ Ю. ПОЛЯКОВА «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО МУЖА», «ЗАМЫСЛИЛ Я ПОБЕГ … » I «ГРИБНОЙ ЦАРЬ» … 115
Лідія МАЦЕВКО-БЕКЕРСЬКА. КАТЕГОРІЯ ТОЧКИ ЗОРУ В ПОЗИЦІОНУВАННІ ГЕТЕРОДІЄГЕТИЧНОГО НАРАТОРА … 118
Олена СТАВНИЧА. КАТЕГОРІЇ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОГО АНАЛІЗУ В СУЧАСНІЙ СОЦІОЛОГІЇ ЛІТЕРАТУРИ … 122
Анна СТЕПАНОВА. ЛЮДИНА І МІСТО: КОНЦЕПТИ ЕСТЕТИЧНО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ ТЕОРІЙ 20-30-Х РР. ХХ СТ. … 132
Андрій ЦЯПА. ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ АФЕКТ ЧИТАЧА: ЗЕМЛЕТРУС КЛЯЙСТА … 137
Фелікс ШТЕЙНБУК. ТІЛЕСНО-МІМЕТИЧНИЙ МЕТОД АНАЛІЗУ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ У КОНТЕКСТІ АНАЛІТИЧНОЇ АНТРОПОЛОГІЇ ЛІТЕРАТУРИ … 140

SAPIENTI SAT
Олег ЛЕЩАК. ТРИ ЦИТАТЫ ИЗ ОЧЕРКА НАУКИ О ЯЗЫКЕ НИКОЛАЯ КРУШЕВСКОГО (КАЗАНЬ, 1883) … 146
Анатолій ТКАЧЕНКО. ОЙ У ПОЛІ ВЕРБАЛІЗАЦІЯ, А ПІД НЕЮ – ГЛОБАЛІЗАЦІЯ … 148

РЕЦЕНЗІЇ ТА ОГЛЯДИ
Jaroslaw WIERZBINSKI. MODELE KOMUNIKACYJNE Z PARENTEZA W TEKSCIE LITERACKIM (Tatiana Kwiatkowska. Функции вводных и вставных конструкций в художественном повествовании (на материале романа Н.С. Лескова «На ножах») // Prace Naukowe Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach nr 2472/ - Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Slaskiego, 2007. - 128 s.) … 154
Ігор ПАПУША. ЩО ВИДНО У ДЗЕРКАЛІ НАРАТОЛОГІЇ? (Мацевко-Бекерська Л. Українська мала проза кінця ХІХ - початку ХХ століття у дзеркалі наратології. - Львів: Сплайн, 2008. - 408 с. Наклад 300 прим. ISBN 978-966-663-224-4) … 158

УМОВИ ПРИЙОМУ МАТЕРІАЛІВ ДО АЛЬМАНАХУ … 160
Що ще подивитися