Інформація Коментарі (0)
№28
№28 - «Studia methodologica»
Альманах
Написано: 2009 року
Твір додано: 22-10-2021, 15:48

Завантажити:

PDF
Studia methodologica. – Випуск 28. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – 214 с.
ISBN 978-966-07-1562-2
ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ СТУДІЇ
ЛЕСЯ ГЕНЕРАЛЮК. ОСОБЛИВОСТІ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ВІЗУАЛЬНИХ ОБРАЗІВ ЛІТЕРАТОРОМ-ХУДОЖНИКОМ: ЕКФРАЗИС ТА ГІПОТИПОЗИС … 5
ІГОР ПАПУША. НАРАТИВІСТИКА ФРАНКА АНКЕРСМІТА … 14
СВІТЛАНА ЛУЦАК. ЕПІСТЕМОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ПЕРЕГЛЯДУ КАТЕГОРІАЛЬНОГО СТАТУСУ ДОМІНАНТИ ЗА СИНЕРГЕТИЧНОЮ ПАРАДИГМОЮ … 19
ВАЛЕРІЙ КИКОТЬ. РОЛЬ АСОЦІАЦІЇ У ТВОРЕННІ ТА ПЕРЕКЛАДІ ПІДТЕКСТОВОГО ОБРАЗУ ПОЕТИЧНОГО ТВОРУ … 28
ІВАН ЛУЧУК. ДИСКУРС: ЗВІДКИ І КУДИ … 39
ВАЛЕНТИНА НАРИВСКАЯ. ФУНКЦИИ ПОНЯТИЯ «КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ КАТАСТРОФИЗМ»: ВОЗМОЖНОСТИ ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКОГО ПРЕЛОМЛЕНИЯ … 44
АННА СТЕПАНОВА. ФЕНОМЕН ПЕРЕХОДУ: ЕСТЕТИКО-КУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ ТА ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИЙ ЗМІСТ … 51
ЛЮДМИЛА СОБЧУК. БАГАТОСУБ’ЄКТНА ГЕТЕРОГЕННА НАРАЦІЯ У ХУДОЖНЬОМУ СВІТІ М. ВІНГРАНОВСЬКОГО: ПОВІСТЬ «ПЕРВІНКА» І НОВЕЛИ «БИНЬ-БИНЬ-БИНЬ», «ЖЕНЯ» … 57
ОЛЕКСАНДРА ЛОТОЦЬКА. ОСОБЛИВОСТІ НЕТРАДИЦІЙНИХ НАРАТИВНИХ ФОРМ В НОВЕЛАХ О.ГЕНРІ ТА УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ … 63
ОЛЬГА ТИЩЕНКО, ОЛЬГА ГРИБОВА. ПСИХОЛОГІЧНЕ МИСЛЕННЯ ТА ХУДОЖНЄ БАЧЕННЯ КРІЗЬ ПРИЗМУ ТИПОЛОГІЗАЦІЇ ТВОРЧОСТІ УКРАЇНСЬКОГО ПИСЬМЕНСТВА … 67
ІЛОНА ДОРОГАНЬ. ТВОРЧІСТЬ І ДОЛЯ М.БАШКІРЦЕВОЇ В ОЦІНЦІ ФРАНЦУЗЬКОЇ КРИТИКИ: МІФИ І РЕАЛЬНІСТЬ … 72
ОЛЬГА ДОВБУШ. МАСОВА ЛІТЕРАТУРА: ЗА ТА ПРОТИ … 78
ОЛЬГА КОГУТ. «ЖАНРОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ» ИСТОРИЧЕСКОГО РОМАНА В НАУЧНО-ХУДОЖЕСТВЕННОМ НАСЛЕДИИ Н.Я. ЭЙДЕЛЬМАНА … 85
ОЛЬГА ВОЗНЮК. ВІЗІЯ УКРАЇНИ ЄЖИ СТЕМПОВСЬКОГО НАШПАЛЬТАХ ПОЛЬСЬКОГО ЕМІГРАЦІЙНОГО ЧАСОПИСУ ПАРИЗЬКОЇ “КУЛЬТУРИ” … 88
РОМАН БІЛЯШЕВИЧ. ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ТРАДИЦІЇ МУДРОСТІ У КНИЗІ ЙОВА … 93
ЛЮДМИЛА БЕРБЕНЕЦЬ. ІСТОРИЧНІ ПРОТОТИПИ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКИХ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНИХ ПОБУДОВ … 98
ОЛЬГА БЛАШКІВ. ЛІРИЗМ ПРОЗОВИХ ДРАМ О. ОЛЕСЯ ТА В. Б. ЄЙТСА З ПОГЛЯДУ СИМВОЛІСТСЬКОЇ ПОЕТИКИ … 105
ЛІДІЯ ВЕРБИЦЬКА. ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ СТУДІЇ ІВАНА ФРАНКА КРІЗЬ ПРИЗМУ НАТУРФІЛОСОФІЇ … 110
ТАМІЛА КОТОВСЬКА. ПІДЛІТКОВО-ЮНАЦЬКЕ СПРИЙМАННЯ ТЕКСТУ «НАД ПРІРВОЮ У ЖИТІ» СУЧАСНИМИ ЧИТАЧАМИ. ЕКСПЕРИМЕНТ … 115
ІРИНАШЛАПАК. КАТЕГОРІЇ “КІНЦЯ” ТА “ПОЧАТКУ” У ЦИКЛІЧНІЙ КОНЦЕПЦІЇ КНИГИ ДЖ.ДЖОЙСА «FINNEGANS WAKE»: ДО ПИТАННЯ ПРО МОДЕЛЮЮЧУ ФУНКЦІЮ ПОЕТОНІМА … 122
ІРИНА ОЛІЙНИК. УКРАЇНОМОВНІ ПЕРЕКЛАДИ ЗБІРКИ Р. КІПЛІНГА “JUST SO STORIES”: ЖАНРОВІ КАНОНИ Й КОНФРОНТАЦІЇ … 125
СВЕТЛАНА ГРУШКО. РОЛЬ ГОГОЛЕВСКИХ ПЕРСОНАЖЕЙ В КОНЦЕПТУАЛЬНОМ ВИДЕНИИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ М.А. БУЛГАКОВА (НА МАТЕРИАЛЕ РАССКАЗА «ПОХОЖДЕНИЯ ЧИЧИКОВА) … 132
ВІРА БУРКО. СОЦІАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ РОМАНУ СИЛЬВІЇ ПЛАТ «ПІД КОВПАКОМ» … 135
ОЛЕГ БОДНАР. ВНУТРІШНІЙ КОНФЛІКТ ОСОБИСТОСТІ: ПСИХОАНАЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ (НА МАТЕРІАЛІ ОПОВІДАННЯ ДЖ. ОРУЕЛЛА “ВБИВСТВО СЛОНА”) … 138
НАТАЛЯ БЄЛОКОНЬ. “ПРОБЛЕМА ІВАНА ЧЕНДЕЯ”: АНТРОПОЛОГІЧНА РЕФЛЕКСІЯ … 141

МОВОЗНАВЧІ СТУДІЇ
МИХАИЛ ЛАБАЩУК. СООТНОШЕНИЕ ЯЗЫКОВЫХ КЛИШЕ (ФРАЗЕМОВ) В РУССКОМ И ПОЛЬСКОМ ЯЗЫКАХ … 147
МАРГАРИТА НАДЕЛЬ-ЧЕРВИНЬСКА. РУССКАЯ ПАРЕМИОЛОГИЯ: МЕТАЗНАКИ ФОЛЬКЛОРА И ПАРАДИГМЫ ТРАДИЦИОННЫХ СМЫСЛОВ … 151
ІРИНА КОСТЬ. СТРАЖДАННЯ КРІЗЬ ПРИЗМУ ФРАЗЕОЛОГІЇ … 157

ФІЛОСОФСЬКІ ТА АНТРОПОЛОГІЧНІ СТУДІЇ
ОКСАНА ЛАБАЩУК. ОБ’ЄКТ І ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ В СУЧАСНІЙ ПОЛЬСЬКІЙ ФОЛЬКЛОРИСТИЦІ: АНТРОПОЛОГІЧНЕ СПРЯМУВАННЯ І МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПЛЮРАЛІЗМ … 162
АДАМ ЗАМОЙСКИЙ. ПЕРВЫЕ ЕВРОПЕЙЦЫ … 170
ВІКТОР ЯШИН. ЕПІСТЕМОЛОГІЧНИЙ ПОВОРОТ У СОЦІОГУМАНІТАРНОМУ ПІЗНАННІ «ІНШОГО»: ЗАХІДНИЙ ТА УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТИ … 174
ВІКТОР ЗІНЧЕНКО. ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВЗАЄМОДІЇ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ … 188
РЫШАРД СТЕФАНЬСКИ. КОГЕРЕНТНОСТЬ-ДИФЕРЕНТНОСТЬ ЕВРОПЕЙСКИХ ЦЕННОСТЕЙ … 194
ОЛЬГА СОСЛЮК. ПОНЯТТЯ ГРИ В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ГУМАНІСТИЦІ … 200
ОКСАНА НОВОСТАВСЬКА. ФІЛОСОФСЬКИЙ ДИСКУРС ІВАНА ФРАНКА: ПРОБЛЕМИ НАУКОВОГО ОСМИСЛЕННЯ … 204

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ … 211
УМОВИ ПРИЙОМУ МАТЕРІАЛІВ ДО АЛЬМАНАХУ … 213
Що ще подивитися