Інформація Коментарі (0)
№20
№20 - «Studia methodologica»
Альманах
Написано: 2007 року
Твір додано: 22-10-2021, 15:50

Завантажити:

PDF
Studia methodologica. — Вип. 20. — Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2007. — 126 с.
ISBN 978-966-07-0838-9
МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА СОЦІОЛОГІЧНІ СТУДІЇ
Ришард СТЕФАНЬСЬКИЙ. Взаємозв’язок філософії просвітництва з іншими змінними процесу творення нової цивілізації … 4
Адам ЗАМОЙСЬКИЙ. Обмеження соціобіологічного підходу до людської природи … 8
Тамара ЗЛОБІНА. Стратегічний потенціал просторової метафорики: ідеологічна складова культурного простору та культурного ландшафту … 15
Jozef KOSSECKI. Relacje abstrakcyjne – idealne czy realne … 21
Лариса АДОНИНА. Когнитивное направление в отечественном языкознании … 25
Маргарита НАДЕЛЬ-ЧЕРВИНЬСКА. О нескольких системах традиционных праздников в еврейском календаре (в сопоставлении с календарем славян) … 30
Юлія КУРГАНОВА. Інтерактивність програми «Свобода слова» як механізм соціалізації … 40

МОВОЗНАВЧІ СТУДІЇ
Інна КРАСОВСЬКА. Ритм як засіб формування лінгвокогнітивної структури англійських висловлень на позначення позитивних емоцій … 45
Алена ЛЯПИЧЕВА. Сравнения-анимализмы и слова, семантически связанные с ними, в прозе Л. Улицкой (лингвокультурологический аспект) … 49
Любов ШНУРОВСЬКА. Мовна, мовленнєва й соціокультурна компетенції білінгва як фактори просодичної інтерференції … 57
Алина МЕДНАЯ, Юрий СИТЬКО. К спору о фонеме на страницах журнала «Вопросы языкознания» в 1952-53 годах … 60
Ольга ВАЛІГУРА. Білінгвізм та аспекти його дослідження … 66

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ СТУДІЇ
Аделя ГРИГОРУК. Байка-притча та байка-аполог як жанрові різновиди в творчості Омеляна Лупула … 71
Наталя ЛОБАС. Текстові реалізації карнавальних сюжетних моделей у романах М. Йогансена та В. Ґомбровіча … 76
Лидия ДЕРБЕНЁВА. Мифопоэтический текст художественной картины мира сказок М.Е. Салтыкова-Щедрина … 84
Ірина КОХАНСЬКА. Чинники конструювання літературної репутації … 90
Ігор НАБИТОВИЧ. Двозначність священного: вияви дуальності sacrum у повістях Пера Лаґерквіста «Кат» і «Маріамна» … 96
Наталія ЛАЗІРКО. Творча постать Стефана Ґеорґе в рецепції Юрія Клена та Володимира Державина … 102
Іван БОЙЧУК. Роль та розвиток критики в українській літературі 90-х рр. ХХ століття … 111
Галина ПЯТАКОВА. М.Д. Чулков — В.Т. Нарежный: компаративный аспект … 117
Відомості про авторів … 124
Умови прийому матеріалів до альманаху … 126
Що ще подивитися