Інформація Коментарі (0)
№24
№24 - «Studia methodologica»
Альманах
Написано: 2008 року
Твір додано: 22-10-2021, 15:49

Завантажити:

PDF
Новітня теорія літератури і проблеми літературної антропології / Упорядник І.В. Папуша // Studia methodologica. – Випуск 24. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – 278 с.
ISBN 978-966-07-1262-1
ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ Й АНТРОПОЛОГІЯ … 6
НАТАЛІЯ АСТРАХАН. «МЕТОДОЛОГІЯ ТОЧНОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА» Б. ЯРХО В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОГО ДИСКУРСУ … 6
ЛЮДМИЛА БАБІЙ. У ПОШУКАХ ДЕФІНІЦІЇ ЛІТЕРАТУРИ: КУЛЬТУРАЛЬНИЙ АСПЕКТ … 10
ОЛЕНА БОНДАРЕВА. ЛЮДИНА У СИТУАЦІЇ «ПОДВІЙНОЇ ВИСТАВИ»: ДИСКУРСИВНИЙ КОД «ТЕАТРУ В ТЕАТРІ» … 15
ОЛЕКСАНДР ВОЛКОВИНСЬКИЙ. ДУАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЕПІТЕТНОЇ СТРУКТУРИ … 23
ЛІЛІЯ ДЕМИДЮК. МІФ ЯК ТЕКСТ В АСПЕКТІ ВЗАЄМОВІДНОСИН МІФУ ТА ЛІТЕРАТУРИ … 27
ВІКТОРІЯ ДУРКАЛЕВИЧ. АНТРОПОЛОГІЯ СЕМІОТИКИ/СЕМІОТИКА АНТРОПОЛОГІЇ: КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ … 32
ТАРАС ДЗИСЬ. АНТРОПОЛОГІЧНІ ВИМІРИ МЕТОДОЛОГІЇ МІЖЛІТЕРАТУРНОЇ РЕЦЕПЦІЇ (НА МАТЕРІАЛАХ ТВОРІВ ЙОЗЕФА РОТА ТА БОГДАНА ЛЕПКОГО) … 36
ОЛЕНА ГАЛЕТА. КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ КОЛЕКЦІЇ У СУЧАСНОМУ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ: КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ТА АНТРОПОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ … 40
МАР’ЯНА ГІРНЯК. ВІД СЕБЕ ДО ІНШОГО: ТВОРЕННЯ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ ЛІТЕРАТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ … 47
ВІТАЛІЙ ЗАХАРОВ. ФІЛОСОФСЬКІ ОСНОВИ ТЕОРІЇ ЧИСТОЇ ФОРМИ СТАНІСЛАВА ІГНАЦІЯ ВІТКЕВИЧА … 53
ЮРІЙ ЗАВАДСЬКИЙ. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОЇ ЗОРОВОЇ ПОЕЗІЇ: ПРЕДМЕТ … 57
МАРІЯ ЗУБРИЦЬКА. АПОФАТИКА ТЕКСТУ ТА ЇЇ РЕЦЕПЦІЯ … 64
ОКСАНА КОСЮК. МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ХАРАКТЕР ДОСЛІДЖЕННЯ МЕДІАРОЗВАЖАЛЬНОСТІ … 68
МАР'ЯНА ЛАНОВИК. АНТРОПОЛОГІЧНІ МАТРИЦІ В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ТЕКСТІВ НАЦІОНАЛЬНИХ КУЛЬТУР 71
ЗОРЯНА ЛАНОВИК. БІБЛІЙНА АНТРОПОЛОГІЯ: НАЦІОНАЛЬНІ ОБРАЗИ СВІТУ У СВЯТОМУ ПИСЬМІ … 77
УЛЯНА ЛЕВКО. ІДЕОЛОГІЧНЕ ПРОЧИТАННЯ МОДЕЛЕЙ ФІКЦІЙНИХ СУСПІЛЬСТВ … 80
НАЗАР МАЛАНІЙ. ЕКЗИСТЕНЦІЙНА СИТУАЦІЯ ВІДЧУЖЕННЯ ЯК АНТРОПОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА (НА
МАТЕРІАЛІ ПРОЗИ ПРО ДРУГУ СВІТОВУ ВІЙНУ) … 84
СЕРГІЙ МИХИДА. ПСИХОПОЕТИКА Й АНТРОПОЛОГІЯ: ПРОБЛЕМА КОРЕЛЯЦІЇ … 88
МАРІЯ МОКЛИЦЯ. АНТРОПОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОГО ПСИХОАНАЛІЗУ … 92
МАКСИМ НЕСТЕЛЄЄВ. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО, ПСИХОАНАЛІЗ, СУЇЦИДОЛОГІЯ (ДЕЯКІ МЕТОДОЛОГІЧНІ
ПРОБЛЕМИ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ) … 96
ЛУЇЗА ОЛЯНДЕР. ЧАСОПРОСТІР ЯК ОБРАЗ ЄВРОПИ В КНИЗІ АНДЖЕЯ СТАСЮКА “FADО”: АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ВИМІР … 100
АНДРІЙ ПЕЧАРСЬКИЙ. ПРОБЛЕМИ ЛІТЕРАТУРНОЇ АНТРОПОЛОГІЇ В ПСИХОАНАЛІТИЧНОМУ ВИМІРІ: ІДЕНТИФІКАЦІЯ І СУПЕРЕЧНІСТЬ … 105
ЯРОСЛАВ ПОЛІЩУК. ПРОСТІР ІДЕОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ … 107
ОКСАНА САМОЛЮК. АНТРОПОЛОГІЯ КРІЗЬ ПРИЗМУ ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ … 113
ВІТА СТЕРНІЧУК. ЕПІСТОЛЯРНИЙ ДІАЛОГ: СПРОБА ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ … 117
ЛЮДМИЛА ТАРНАШИНСЬКА. ЛІТЕРАТУРНА АНТРОПОЛОГІЯ: НАБУТТЯ „СЕБЕ-ДОСВІДУ” (ПРОЛЕГОМЕНИ ДО НАПРАЦЮВАННЯ МЕТОДОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ) … 120
СОФІЯ ФІЛОНЕНКО. ХУДОЖНІЙ ДІАЛОГ ІЗ КЛАСИКОЮ (ПРОБЛЕМИ РЕЦЕПЦІЇ РОМАНІВ ДЖЕЙН ОСТІН У СУЧАСНІЙ МАСОВІЙ КУЛЬТУРІ) … 126
МАР’ЯНА ЧЕЛЕЦЬКА. КОД ЛАБІРИНТУ ЯК ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ СЕМІОТИЧНОЇ АНТРОПОЛОГІЇ … 132
ЕЛЕОНОРА ШЕСТАКОВА. ДИХОТОМІЯ ХУДОЖНЯ / НЕ-ХУДОЖНЯ СЛОВЕСНІСТЬ У КОНТЕКСТІ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИХ ПОШУКІВ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОРІЧЧЯ … 138
НОННА ШЛЯХОВА. “БУТИ – ОЗНАЧАЄ БУТИ ДЛЯ ІНШОГО І ЧЕРЕЗ НЬОГО – ДЛЯ СЕБЕ” (АНТРОПОЛОГІЧНА ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ М.БАХТІНА) … 144
СЕРГІЙ ЯКОВЕНКО. ПРЕДМЕТ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОЇ АНТРОПОЛОГІЇ. ПОЛЬСЬКИЙ ВАРІАНТ … 148
ПОРІВНЯЛЬНА АНТРОПОЛОГІЯ ЛІТЕРАТУРИ … 155
АЛІНА БАЗИЛЯН. „ЗАЧИНЕНІ ДВЕРІ” І ПСИХОЛОГІЗМ У РОМАНАХ Ф. ДОСТОЄВСЬКОГО І С. ЖЕРОМСЬКОГО … 155
ОЛЬГА БОДНАР. ПРИНЦИПИ ТВОРЕННЯ ХУДОЖНЬОЇ МІКРОГАЛАКТИКИ ЛІТЕРАТУРНОГО СВІТУ ВІЛЬЯМА ФОЛКНЕРА І ВАЛЕРІЯ ШЕВЧУКА … 160
ТЕТЯНА ЄМЧУК. АНТРОПОЛОГІЧНІ КОНЦЕПТИ АНТИТОТАЛІТАРНОГО ДИСКУРСУ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНІВ Р. ІВАНИЧУКА „СМЕРТЬ ЮДИ” ТА Ґ. ҐРІНА „МОНСЕНЬЙОР КІХОТ”) … 166
ВІКТОРІЯ ОСТАПЧУК. АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ВОЄННИХ СЦЕН У РОМАНАХ-ЕПОПЕЯХ “ВОЙНА И МИР” Л. ТОЛСТОГО І “POPIOLY” С. ЖЕРОМСЬКОГО … 171
ОЛЕНА РОМАЗАН. ДИЛЕМА СІМ’Ї ТА ЖІНОЧОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ У ТВОРЧОСТІ Є.КОНОНЕНКО ТА Е.ТАЙЛЕР (ПІД КУТОМ РЕЦЕПТИВНОЇ ЕСТЕТИКИ) … 176
ВАСИЛЬ СЛАПЧУК. СМІХ У ПОЕЗІЇ М. ВІНГРАНОВСЬКОГО ТА А. ВОЗНЕСЕНСЬКОГО: АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ВИМІР … 180
СВІТЛАНА ЩЕРБІНA. СВОЄРІДНІСТЬ ОБРАЗУ «НОВОЇ ЛЮДИНИ» У ПОВІСТЯХ М. ЛЄСКОВА ТА І. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО … 185
АНТРОПОЛОГІЯ НАРАЦІЇ … 189
ОКСАНА ГОЛОВІЙ. ПОВІСТЬ ГР. ТЮТЮННИКА “ДЕНЬ МІЙ СУБОТНІЙ”: СПРОБА АНАЛІЗУ … 189
Л. ДЕРКАЧ. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬОТЕКСТОВИХ КОМУНІКАНТІВ (НА МАТЕРІАЛІ ПРОЗИ В. ПІДМОГИЛЬНОГО) … 193
СНІЖАНА ЖИГУН. ІГРОВІ ПРИЙОМИ НАРАЦІЇ У ПРОЗІ УКРАЇНСЬКОГО АВАНГАРДУ 20-Х РОКІВ ХХ ст. (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ Л.СКРИПНИКА, Г.ШКУРУПІЯ ТА М.ЙОГАНСЕНА) … 197
ІВАН ЗИМОМРЯ. МАЛА ПРОЗА ГЕРБЕРТА КУНЕРА: МОТИВ СТРАЖДАННЯ ЯК КОМУНІКАТИВНО-РЕЦЕПТИВНИЙ ВИМІР … 200
ЛІДІЯ МАЦЕВКО-БЕКЕРСЬКА. НАРАТОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ НОВОГО ПРОЧИТАННЯ ЛІТЕРАТУРНОЇ КЛАСИКИ … 205
НАТАЛІЯ МОЧЕРНЮК. РЕПОРТАЖ У ПУБЛІЦИСТИЧНІЙ І ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ: КОМУНІКАТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ … 211
ІГОР ПАПУША. ДО АНТРОПОЛОГІЇ ЧАЮВАННЯ … 214
В НАРАТИВІ УКРАЇНСЬКОЇ РЕАЛІСТИЧНОЇ ПРОЗИ … 214
НАТАЛІЯ ПОПЛАВСЬКА. РЕФОРМАЦІЙНО-КОНТРРЕФОРМАЦІЙНА ПОЛЕМІЧНА ПУБЛІЦИСТИКА XVI СТ. ЯК ФОРМА КОМУНІКАЦІЇ … 221
НАТАЛІЯ ПОРОХНЯК. ФОРМУВАННЯ ЖАНРОВИХ ОЗНАК РОМАНУ-СІМЕЙНОЇ ХРОНІКИ ПІД ВПЛИВОМ СІМЕЙНОГО НАРАТИВУ ЯК УНІВЕРСАЛЬНОГО ТЕКСТУ КУЛЬТУРИ (НА МАТЕРІАЛІ «САГИ ПРО ФОРСАЙТІВ» ДЖ. ҐОЛСУОРСІ) … 225
ЮЛІЯ ПУШАК. ЧИТАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ КУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ НАЙНОВІШИХ КІНОТРАНСКРИПЦІЙ РОМАНУ „ІДІОТ” Ф. ДОСТОЄВСЬКОГО) … 231
МАРТА РУДЕНКО. НАРАТИВНИЙ ВИМІР КУЛЬТУРИ: КОДОВА ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ У ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ МИКОЛИ ХВИЛЬОВОГО … 236
ВІКТОРІЯ СІРУК. ГЕРОЙ, ПЕРСОНАЖ У СТРУКТУРІ ДІАЛОГІЧНОГО НАРАТИВУ … 239
МАР’ЯНА СОКОЛ. ФУНКЦІЇ ЗАГОЛОВКУ ТВОРУ В РАКУРСІ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОЇ АНТРОПОЛОГІЇ … 245
МИКОЛА ТКАЧУК. НАРАТИВНА ОПТИКА ПОЕМИ «КАТЕРИНА» ТАРАСА ШЕВЧЕНКА … 249
СВІТЛАНА ХОПТА. АРХЕТИПНО-НАРАТИВНІ КОНЦЕПТИ ТВОРЧОСТІ ГАЛИНИ ПАГУТЯК КРІЗЬ ПРИЗМУ ЕКЗИСТЕНЦІЙНИХ МОДУСІВ БУТТЯ: ФІЛОСОФСЬКО-ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИЙ ПІДХІД … 255
ВІКТОРІЯ ЧЕРНЯХІВСЬКА. ДЕЯКІ АСПЕКТИ КОМУНІКАТИВНО-РЕЦЕПТИВНИХ ВИМІРІВ ЛІТЕРАТУРНОГО ПОКОЛІННЯ «ДВОТИСЯЧНИКІВ» … 260
ГАЛИНА ЧУМАК. ФРАГМЕНТАРНІСТЬ МОДЕРНОЇ СВІДОМОСТІ В ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОМУ НАРАТИВІ ПОЕМ Т.С. ЕЛІОТА "ПОРОЖНІ ЛЮДИ" І "БЕЗПЛІДНА ЗЕМЛЯ" … 263
ВІКТОРІЯ ЯКОВЛЄВА. НАРАТИВ ДИТИНСТВА 1980-Х: ДИТЯЧИЙ ПРОСТІР … 268
РЕЦЕНЗІЇ … 271
ЗОРЯНА ЛАНОВИК, МАР'ЯНА ЛАНОВИК. НАУКОВИЙ ПРОЕКТ ЯК ПРОЕКЦІЯ АВТОРСЬКОЇ СЕМІОСФЕРИ … 271
ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ … 275
УМОВИ ПРИЙОМУ МАТЕРІАЛІВ ДО АЛЬМАНАХУ … 277
Що ще подивитися