Інформація Коментарі (0)
№18
№18 - «Studia methodologica»
Альманах
Написано: 2006 року
Твір додано: 22-10-2021, 15:50

Завантажити:

PDF
Studia Methodologica. Вип. 18. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2006. – 130 с.
ISBN 966-07-0649-9
МЕТОДОЛОГІЧНІ СТУДІЇ
Юрий Ситько. Опыт функцыонально-прагматической мифологии взаимодействия научных парадигм (одна из коллизий с фонемой) … 4
Ігор Козлик. Чи потрібна теорія літературознавчому студіюванню філософської лірики? (Методологічний і теоретичний досвід одного літературознавчого підходу) … 13
Тетяна Яхонтова. Категорія “жанр” в австралійській системно-функціональній лінгвістиці … 24

МОВОЗНАВЧІ СТУДІЇ
Тамара Мельник. Проблема сприйняття української мови в умовах білінгвізму … 28
Пётр Червинский, Маргарита Надель-Червинская. Семантика вегетативного кода в языке и фольклоре (русско-польские параллели) … 34
Оксана Просяник. Парадигма: конкретное множество или закон его организации? … 52
Margaryta Nadel-Сzerwinska, Tatiana Kwiatkowska. Derywaty formalne rosyjskich przyslow … 55
Артем Бірюков. Оцінка якості системи машинного перекладу «Прагма 4.4» з німецько-українською мовною парою … 61
Лариса Адонина. Образный компонент концепта «женщина» … 65

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ СТУДІЇ
Фелікс Штейнбук. Епістемологія тілесного міметизму феномену дотику в текстових стратегіях сучасної літератури … 71
Ігор Папуша. Іван Франко і Зигмунд Фройд: аналогії та інтерпретації … 78
Елена Черноусова, Владимир Казарин. А.С.Пушкин в крыму – новые гипотез … 82
Степан Кость. Концепція валенродизму: від І.Франка до Д.Донцова … 93
Наталія Грицак. Концепція «ідеального» читача у творчості М.Цвєтаєвої … 98
Ирина Тяллева, Анна Белокопытова. Национально-культурные стереотипы восприятия образов розы и ромашки … 102
Тарас Пастух. Естетичне новаторство Василя Голобородька … 108
Лидия Дербенёва. Пространственно-временные образы-символы комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума»: мифологический аспект … 114

МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОГО МЕТОДОЛОГІЧНОГО СИМПОЗІУМУ «ОБ’ЄКТ І СУБ’ЄКТ ГУМАНІТАРНОГО ПІЗНАННЯ»
Н. Грихонина. Симметрия «я – мир» как константа литературной исповеди … 118
Е. Дроздова. Семантика и категоризация глаголов магического ритуала … 122
С. Кириченко. Подтекст как объект исследования «внесловесной» реальности … 123
О. Полякова. Фреймовая организация структуры рекламного текста … 126
Відомості про авторів … 128
Умови прийому матеріалів до альманаху … 129
Що ще подивитися